Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro struktūros schema
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
  • Teatro vadovo pavaduotojas
   • Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
   • Ūkio skyrius
  • Buhalterinės apskaitos
   skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Teatro Vadovas
  • Teatro vadovo pavaduotojas menui
   • Kūrybinės veiklos planavimo ir solistų skyrius
   • Orkestro tarnyba
   • Choro tarnyba
   • Baleto tarnyba
Teatro vadovo pavaduotojas
Buhalterinės apskaitos
skyrius
Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
   • Pastatymų
    tarnyba
    • Sceną aptarnaujantis skyrius
    • Gamybos skyrius
Ūkio skyrius
  • Teatro vadovo pavaduotojas rinkodarai
   • Rinkodaros tarnyba
    • Reklamos
     ir pardavimų
     skyrius
    • Žiūrovus aptarnaujantis skyrius
    • Pastatymų ir renginių organizavimo skyrius
  • Strateginio
   ir investicijų
   valdymo skyrius
Repertoire page event cover image

Repertuaras ir bilietai

04.05

17

30

Edukacija
Pažintis su šokio spektakliu STABAT MATER

Atšauktas

DĖMESIO! KEIČIAMAS RENGINYS!
Vietoje anksčiau skelbto renginio „Pažintis su šokio spektakliu STABAT MATER“, 2023 m. balandžio 5 d. 17.30 val. vyks renginys „Pažintis su šokio spektakliais SAPNAI IR KAKTUSAI“. Galioja visi anksčiau įsigyti bilietai.
Jeigu norite grąžinti įsigytus bilietus ir atgauti pinigus, iki 2023 m. 19 d. (imtinai) užpildykite prašymo formą čia.
Atsiprašome už sukeltus nepatogumus.


Edukacinis renginys: susitikimas su šokio spektaklio kūrėjais ir atvira repeticija

Spektaklyje „Stabat Mater“ choreografas Edwardas Clugas – vienas ryškiausių Europos šiuolaikinio šokio kūrėjų, Slovėnijos nacionalinio teatro Mariboro baleto trupės vadovas – užmezga jautrų, bet sykiu kiek ironišką šiuolaikinio žmogus dialogą su italų baroko meistro Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) šedevru. Šokio spektaklis buvo užsakytas ir pastatytas Miuncheno valstybiniame teatre „Gärtnerplatz“ 2013 m., vėliau sulaukė ne vieno perstatymo, o 2021 m. vasarą buvo pristatytas pirmajame Klaipėdos festivalyje su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupe.

Nepaprastai išraiškinga ir paveiki G. B. Pergolesi kompozicija sopranui, altui, styginiams ir žymėtiniam bosui buvo sukurta paskutinėmis kompozitoriaus gyvenimo savaitėmis. Ji pagrįsta XIII a. sekvencija „Stabat mater dolorosa“ (lot. „stovėjo motina skausminga“), kurios tekstas pagal vieną iš versijų priskiriamas pranciškonų vienuoliui Jacopone da Todi. Pasak legendos, jis buvo turtingas pasaulietis, kurį atsižadėti turtų ir priimti vienuolio įžadus paskatino žmonos mirtis, prie kurios netiesiogiai ir pats buvo prisidėjęs. Taigi giesmė apie Švenčiausiąją Mergelę, stovinčią prie kryžiaus ir gedinčią nukryžiuoto sūnaus, buvo sukurta kaip atgaila.

Pasak choreografo, „neįsivaizdavau, kaip įmanoma šokti pagal Pergolesi „Stabat Mater“ – muziką šiam spektakliui pasirinkau ne savo noru, nes tai buvo užsakymo dalis. Nutariau susitelkti į pasakojimą. Tai nulėmė itin asketišką, bet sykiu efektingą scenovaizdį su vos keliomis abstrakčiomis detalėmis, nurodančiomis į biblinę nukryžiavimo istoriją, bet jos tiesiogiai neperpasakojančiomis. Vienoje iš scenų juntama vyro agresija prieš moterį rezonuoja su teksto autoriaus gyvenimo istorija, nors tokią traktuotę pasirinkau intuityviai, tuomet dar nežinodamas teksto kilmės. Antra vertus, ilgainiui mane ėmė intriguoti paties Pergolesi traktuotė: ji labai emocinga, skausminga ir paveiki, bet sykiu kūrinyje yra arijų, kurios perteikia tam tikrą džiugesį ar net laimės pojūtį. Ryškus kontrastas tarp muzikos charakterio ir teksto, kuriama pasakojama apie švč. Mergelės Marijos kančią ir sielvartą, privertė mane suvokti, kad gilesniame, metafiziniame lygmenyje kūrinys byloja ne tiek apie kančią, kiek apie iš jos kylančią viltį ir paguodą. Dėl to mano traktuotė tapo persmelkta to džiugesio. Vietom šmėkšteli kone humoristiniai momentai, susiję su kasdienėmis situacijomis iš vyrų ir moterų gyvenimo.“

Spektaklio metu G. B. Pergolesi „Stabat Mater“ gyvai atlieka Tomo Ambrozaičio diriguojama Klaipėdos valstybinio simfoninio orkestro styginių grupė ir solistės.

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736)

STABAT MATER (1736)
sopranui, altui, styginiams ir žymėtiniam bosui / for soprano, alto, strings and basso continuo

1. Duetas / Duet: Stabat mater dolorosa (Grave)

Stabat mater dolorósa          Stovi Motina skausminga,
juxta Crucem lacrimósa,       Į Sūnaus kančias siaubingas
dum pendébat Fílius.            Žvelgia verkiančiom akim.

2. Soprano arija / Soprano aria: Cujus animam gementem (Andante amoroso)

Cuius ánimam geméntem,    Aimaną nuo Kryžiaus girdi,
contristátam et doléntem      Baisus skausmas varsto širdį
pertransívit gládius.              Kalavijo ašmenim.

3. Duetas / Duet: O quam tristis et afflicta (Larghetto)

O quam tristis et afflícta       Kiek tai kenčia Išrinktoji
fuit illa benedícta,                Jėzaus Motina mieloji,
mater Unigéniti!                   Jam kovojant su mirtim.

4. Alto aria / Alto aria: Quae moerebat et dolebat (Allegro)

Quae mœrébat et dolébat,   Siaubas, širdgėla ir baimė
pia Mater, dum vidébat         Atėmė Marijai laimę,
nati pœnas ínclyti.               Sūnų Jai atimdami.

5. Duetas / Duet: Quis est homo (Largo) – Pro peccatis suae gentis (Allegro)

Quis est homo qui non fleret, Koks žmogus nesudrebėtų,
matrem Christi si vidéret        Koks akmuo nesuminkštėtų
in tanto supplício?                 Nuo šios Motinos skausmų?!

Quis non posset contristári    Kas galėtų neliūdėti
Christi Matrem contemplári     Ir į Ją ramiai žiūrėti,
doléntem cum Fílio?              Kai Ji kenčia su Sūnum?

Pro peccátis suæ gentis        Už visos žmonijos kaltę
vidit Jésum in torméntis,        Leido Sūnų Ji prikalti
et flagéllis súbditum.             Ir atidavė kančioms.

6. Soprano arija / Soprano aria: Vidit suum dulcem natum (Tempo giusto)

Vidit suum dulcem Natum      Matė mielą Savo Sūnų,
moriéndo desolátum,             Kenčiantį dvasia ir kūnu,
dum emísit spíritum.              Mirštantį už mus visus.

7. Alto aria / Alto aria: Eja, Mater, fons amoris (Andantino)

Eja, Mater, fons amóris          Meilės Motina, Mergele,
me sentíre vim dolóris            Duok pajusti skausmo galią,
fac, ut tecum lúgeam.            Kad liūdėčiau su Tavim.

8. Duetas / Duet: Fac ut ardeat cor meum (Allegro)

Fac, ut árdeat cor meum        Kad širdis manoji degtų,
in amándo Christum Deum     Kad nuo šiol vien Dievui plaktų,
ut sibi compláceam.              Kad mylėčiau vien tik Jį.

9. Duetas / Duet: Sancta mater, istud agas (Tempo giusto)

Sancta Mater, istud agas,      Kristaus Motina Šventoji,
crucifíxi fige plagas                Spausk giliai širdin manojon
cordi meo válide.                   Nukryžiuotojo žaizdas.

Tui Nati vulneráti,                  Tu neduok praeit pro šalį,
tam dignáti pro me pati,         Jo širdies skausmų bent dalį
pœnas mecum dívide.           Leisk iškęsti už kaltes.

Fac me tecum pie flere,         Leisk prie Kryžiaus apsistoti,
crucifíxo condolére,               Su Tavim drauge raudoti,
donec ego víxero.                  Likti su Tavim kartu.

Juxta Crucem tecum stare,    Aš po Kryžiumi norėčiau
et me tibi sociáre                  Su Tavim drauge stovėti,
in planctu desídero.               Lieti ašaras gailias.

Virgo vírginum præclára,        O Skaisčiausioji Mergele,
mihi iam non sis amára,        Tavo meilės karčią dalią
fac me tecum plángere.         Leisk apverkti graudžiai man.

10. Alto aria / Alto aria: Fac ut portem Christi mortem (Largo)

Fac ut portem Christi mortem,  Leisk suprasti Kristaus mirtį,
passiónis fac consórtem,         Leiski kančią Jo patirti
et plagas recólere.                   Ir pajusti Jo žaizdas.

Fac me plagis vulnerári,           Žaizdos Jo tegu kankina,
fac me Cruce inebriári,             Kryžius Jo teapsvaigina,
et cruóre Fílii.                         Tealpstu drauge su Juo!

11. Duetas / Duet: Inflammatus et accensus (Allegro ma non troppo)

Inflammátus et accénsus,         Teismo dieną gink, Marija,
per te, Virgo, sim defénsus       Nuo liepsnų, kurios praryja
in die iudícii.                            Sielas nuodėmių vergų!

Fac me cruce custodiri             Kristau, kai kelionę baigsiu,
Morte Christi praemuniri            palmę pergalės įteiksi
confoveri gratia.                        Man dėl Motinos maldų.

12. Duetas / Duet: Quando corpus morietur (Largo assai) – Amen... (Presto assai)

Quando corpus moriétur,           Dėl Tavų kančių baisiųjų,
fac, ut ánimæ donétur               Josios ašaros karčiųjų
paradísi glória.                         Leisk gyventi amžinai.

Amen.

Informacija:

Premjeros data:

2023-04-05

Trukmė:

1 val. 10 min.

Vieta:

Klaipėdos kultūros centras Žvejų rūmai, Didžioji salė

Kaina:

5.00 €

Artimiausi spektakliai:

Pradžia
01 val. 10 min.
Pabaiga
Atlikėjai
person profile image
Oleksandra
Borodina
Solistė
person profile image
Roman
Budko
Solistas
person profile image
Anna
Chekmarova
Solistė
person profile image
Yuliia
Kovalenko
Solistė
person profile image
Yan
Malaki
Solistas
person profile image
Roman
Semenenko
Solistas
person profile image
Illia
Temchenko
Solistas
person profile image
Kirstin Ann
Zahradnick
Solistė
person profile image
Rita
Petrauskaitė
Sopranas
person profile image
Beata
Ignatavičiūtė
Sopranas
person profile image
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro
styginių grupė
person profile image
Tomas
Ambrozaitis
Dirigentas

RĖMĖJAI

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Sutikdami naudoti slapukus galėsite patogiau naršyti mūsų svetainėje. Daugiau apie slapukus ir kaip jų atsisakyti skaitykite slapukų politikoje.

Sužinoti daugiau

sutinku

Abonementas

Repertuaras ir bilietai

 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-09-02

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2020-09-12

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-11

  Laikas: 14:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2020-10-22

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-10-24

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2020-10-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-11

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2020-11-13

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-02-05

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-06

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-02-18

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Edukacija

  Data: 2021-03-12

  Laikas: 12:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2021-03-13

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-03-14

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Miuziklas

  Data: 2021-03-26

  Laikas: 18:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Opera

  Data: 2021-04-07

  Laikas: 19:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-11

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Vaikams

  Data: 2021-04-25

  Laikas: 13:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Koncertas

  Data: 2021-06-19

  Laikas: 17:00

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:
 • Žanras: Šokis

  Data: 2022-12-07

  Laikas: 18:30

  Kiekis:
  Sekcija/kaina:

Mokėjimo būdas *
Noriu Naujienlaiškio


Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įgyvendiną teatro modernizavimo projektą, dalinai finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2020-01-10 pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Bendra projekto vertė 23 990 642,98 Eur, iš jų ES regioninės plėtros fondo lėšos - 9 510 736,93 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 14 479 906,05 Eur.

Pastato rekonstrukcijos techninis projektas buvo parengtas dar 2016 m. pabaigoje, rangovas parinktas 2018 m., rangos darbų viešąjį konkursą laimėjo UAB „Infes“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcija pradėta 2018 m. rugsėjo 14 d. Apie rekonstrukcijos pradžią iškilmingai paskelbta įkasant kapsulę ateities kartoms būsimo pastato pamatuose

Projekto tikslas – padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – didžiausias profesionalaus meno kolektyvas ne tik Klaipėdoje, bet ir visame Vakarų Lietuvos regione. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įkurtas 1987 metų sausio 1 dieną, Klaipėdos liaudies operos teatrą reorganizavus į muzikinį teatrą. Per dvidešimt šešerius kūrybinės veiklos metus teatre pastatyta per 100 įvairių žanrų ir epochų sceninių veikalų, tai: operos, operetės, miuziklai, muzikinės dramos, baletai, šiuolaikinio šokio spektakliai, oratorijos, muzikiniai spektakliai vaikams.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras teikia šias pagrindines paslaugas – rodo spektaklius (savo ir kitų gastroliuojančių teatrų repertuarą) Klaipėdoje, stato naujus spektaklius, teikia edukacines paslaugas, rodo spektaklius kituose miestuose (gastrolės), įgyvendina kultūrines programas. Teatras orientuojasi į platų visuomenės ratą kaip tikslinę žiūrovų auditoriją. Repertuaras bei spektakliai pritaikomi kuo įvairesnėms tikslinėms žiūrovų grupėms (atsižvelgiant į amžių, socialinę padėtį, pomėgius ir kt.), tokiu būdu siekiama formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į teatrą ir pritraukti kuo įvairesnių visuomenės grupių atstovus.

Svarbi scenos infrastruktūra įrengta dar sovietų laikais ir šiuo metu visiškai neatitinka laiko realijų. Nėra galimybės greitai pakelti ir nuleisti dekoracijų, vystyti kitų meninių spendimų. Įdiegus šiuolaikinę scenos infrastruktūrą, būtų pagerintas ne tik vizualinis vaizdas, kuris svarbus žiūrovui, bet ir būtų sudaryta galimybė didesnei režisierių ir aktorių saviraiškai. Tai leistų statyti daugiau ir novatoriškesnių spektaklių.

Šiuolaikiniam jaunimui labai svarbu, kad teatro spektakliai atspindėtų tai, kas yra aktualu. Šiuolaikiniai spektakliai, kuriuose vyrautų jaunimo kultūra (vadinamoji „gatvės kultūra“), būtų naudojamos išmaniosios technologijos (kadangi tokias technologijas jaunimas naudoja ir kasdieniniame gyvenime) leistų padidinti susidomėjimą ne tik jaunimo tarpe, bet pritrauktų ir kitų amžiaus lankytojų grupes, kurios nori susipažinti su siek problemomis. Įdiegus tinkamą scenos įrangą, galima būti kurti vizualinius pasakojimus, kurie taptų neatsiejama spektaklių dalimi.

Šiuo metu Vakarų Europoje ir JAV vyrauja tendencija, kad teatras turi būti aprūpinamas naujausia technine įranga, kuri leistų kurti visiškai naujo lygio pasirodymus. Tokia įranga leidžia išreikšti spektaklio herojaus išgyvenimus vizualiai, scenoje projektuoti vaizdinius, sukurti reikiamą atmosferą (keičiant šviesos spektrą, intensyvumą, spalvą, galima sukurti baimės, gėrio, jaukumo ir kt. atmosferą). Gera garso sistema leistų pasiūlyti įvairesnių garso sprendimų. Labai svarbu pažymėti, kad režisieriai, turėdami tokias priemones, galėtų lengviau interpretuoti scenarijus, pasirinkti sprendinius, kurie iki šiol, dėl techninių sąlygų, nebuvo galimi.

Įgyvendinus projekto veiklas, numatoma pasiekti projekto tikslą - padidinti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro patrauklumą, teikiamų kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Bus pasiekti tokie rezultatai:

 • modernizuoti didžiosios salės scenos technologijos įrenginius ir susijusią įrangą;
 • modernizuoti didžiosios ir mažosios salės garso ir apšvietimo įrangą;
 • pakeisti didžiosios salės kėdes bei kiliminę dangą. Pakeisti mažosios salės kėdes, suteikiant daugiau komforto lankytojams.
 • Pritaikyti teatro erdves ir infrastruktūrą lankytojų poreikiams.